Zkouška chovnosti

????? - Bonitace - snad v roce 2016 :)
 
13.04.2014 - Svod dorostu Křenice 
 
10.10.2015 - Zkouška chovnosti Křenice - zařazena do chovu, známka 5. 
 
Kontrola chrupu
 
Posouzení exteriéru
 

Níže přikládám průběh zkoušky chovnosti a žebříček jejího hodnocení:

1. ZCH se mohou zúčastnit psi a feny s PP, kteří byli předvedeni na chovném svodu, jsou starší 15 měsíců a mají vyhodnoceno RTG vyšetření na spondylózu ve věku minimálně 14 měsíců.

2. Majitel přihlašovaného jedince zaplatil předepsané zápisné.

3. Termín konání ZCH musí být zařazen do termínového kalendáře Boxerklubu ČR a nesmí kolidovat s klubovými akcemi (výstavy, Mistrovství ve výkonu a pod.).

4. Pořádající ÚP stanoví termín uzávěrky přihlášek. Přihlášku lze podat přímo na místě za zvýšený poplatek.

5. Pořadatel je povinen zajistit rozhodčího pro plemeno (který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR oprávněných k posuzování ZCH a bonitací – delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR), figuranta s oprávněním, který musí být vybaven kompletním ochranným oblekem. Dále vyhovující prostor pro posuzování a pomůcky (vhodný úvazek o délce 2 – 3 m s pružinou, oficiálně schválený obušek, desku na měření zvířat, váhu, vhodnou pistoli a náboje). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR. Zkoušku chovnosti posuzuje rozhodčí pro plemeno.

6. Při prezentaci si účastníci vylosují pořadí, v jakém budou posuzováni. Nejdříve se posuzují psi, pak feny. Háravé feny se posuzují nakonec. Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli ihned po příchodu a zdržovat se s ní v prostoru určeném pořadatelem.

7. Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér a povaha) podle prováděcích pokynů. Každý účastník obdrží náležitě vyplněný originál posudkového listu podepsaný členy posuzovací komise a zápis výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).

8. Jedinci nezařazení do chovu mohou být znovu předvedeni na ZCH kdykoli.

9. Jedinci vyřazení z chovu pro povahu mohou ZCH opakovat až po složení zkoušky z výkonu. Jedinci vyřazení z chovu pro exteriér jsou z chovu vyřazeni trvale.

10. Účastníci ZCH i diváci jsou povinni respektovat požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování povahy alespoň 25 m a od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m.

11. Pořadateli ZCH se doporučuje zorganizovat alespoň jeden nácvik v termínu do jednoho měsíce před akcí na místě konání za účasti delegovaného figuranta. Pořadatel je oprávněn vybrat od účastníků nácviku poplatek na úhradu nákladů spojených s jeho pořádáním.
 
Hodnocení povahy při zkoušce chovnosti
1.  Neovladatelně bázlivý, vyhýbá se jakémukoliv kontaktu s cizí osobou, bojí se střelby.

2. Výrazně plachý, při střelbě bázlivý, projevy strachu před osobou, která psa neohrožuje. Při útoku figuranta se snaží o únik, při obraně psovoda projevuje bázlivost. Bojí se vážení, měření, prohlídky chrupu.

3. Nejistý před osobu, která psa neohrožuje, při střelbě nejistý. Před útokem figuranta uhýbá s projevy strachu, po skončení útoku projevuje náznaky útočnosti. Při obraně psovoda nejistý s náznaky bázlivosti, po skončení útoku náznak útočnosti. Nejistý při vážení, měření a prohlídce chrupu s náznaky kousavosti vůči posuzovateli i majiteli.

4. Má snahu napadat osobu, která psa neohrožuje, při střelbě pozorný. Při útoku figuranta výrazně reaguje a pokračuje v napadání i po skončení útoku figuranta. Při obraně psovoda tvrdě a aktivně zasahuje, těžko ovladatelný a zklidnitelný po provedeném zákroku. Při vážení, měření a prohlídce chrupu výrazně neklidný s náznaky útočnosti proti posuzovateli, hůře ovladatelný.

5. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, bez váhání útočí, po skončení útoku figuranta dále nenapadá. Při obraně psovoda ihned aktivně a účelně zasahuje, ovladatelný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu neprojevuje strach ani útočnost.

6. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje, ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, výrazně neútočí, ale necouvá, po skončení útoku figuranta nenapadá. Při obraně psovoda méně důrazný, ale provede zákus. Po úderech nepouští, zákus nevýrazný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu přátelský.

7. Pasivně nedůvěřivý k osobě, která psa neohrožuje, lhostejný ke střelbě. Před osobou, která ohrožuje, uhýbá bez projevů strachu, ve snaze vyhnout se střetu. Při obraně psovoda bezradný, před figurantem uhýbá, ale neutíká. Pokud zakusuje, po ráně pouští. Při vážení, měření a prohlídce chrupu nejistý, ale ovladatelný.

8. Netečný nebo nedůvěřivý vůči osobě, která psa neohrožuje. Na útok ohrožující osoby reaguje pasivně - couvá, ale po skončení útoku nenapadá ani neutíká, nejistý při střelbě. Při obraně psovoda se snaží vyhnout kontaktu s figurantem, bez náznaku bojovnosti. Při vážení, měření a prohlídce chrupu plachý, ale neútočný. Malá ovladatelnost.

9. Zcela netečný, nevydrážditelný, bez náznaku aktivní sebeobrany.
 
Zdroj: www.boxerklub.cz